ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරග කරන්නේ අලියා ලකුණෙන් ද, නැතහොත් හංසයා ලකුණෙන් ද යන්න පිළිබඳව...
Views : 354
Top