හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
105,174 Views
Share this Video
logo
“අයියේ මට රම්‍යතිලක ගැහුවා....” වසර 11කට පසු සැකකරුට අධිකරණයෙන් ලැබුණු නියෝගය... මීට...
Views : 1,145
Top