රාත්‍රී ආහාරය දෙන්නේ සවස දෙකයි තිහට එළවළු කපන්නේ තුඩක් නැති පිහිවලින් කලහකාරි...
Views : 1,327
Top