කළුපාට සල්වාර් ඇඳපු කෙල්ලෙක්ලු හොයන්න...  නම්බුවක් තියෙන කෙල්ලෙක් නම් ආයෙත්...
Views : 519
Top