ඔන්න MR: හිරු ආයෙත් එනවා.

ගමේ නගරේ ගෙයක් ගෙයක් පාසා ඇවිදින MR: හිරු ඔබ ලගටම ගෙන්න ගන්න ඔබ කරන්න ඕන බොහොම පොඩි දෙයයි.
හැමෝටම පේන තැනක
"අපි අහන්නේ හිරු "
කියලා බෝඩ් එකක් දාන්න.
බෝඩ් එක දැම්මොත් රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික මුදල් තැගි,
නවීන පන්නයේ ගෘහ විදුලි උපකරණ ගෙදරටම..

අන්න ඒ වගේ තෑගිත් අරන් MR: හිරු මේ දවස්වල ඉන්නේ පොළොන්නරුවේ.

11/23 - ලංකාපුර / ඕනෑගම
11/24 - මනංපිටිය / අරලගංවිල
11/25 - දිඹුලාගල / දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
11/26 - සෙවණපිටිය / වැලිකන්ද
11/27 - කලහාගල / ස්වර්ණපාලිගම

MR: හිරු

33,113 Views