කොරෝනා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ව ලොවක් ඉදිරියේ අසරණ කෙරූ හැටි... ඉන්දියාවේ ආසාදිතයින්...
Views : 218
Top