"සීතල නත්තල උණුසුම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම සජීවී ප්‍රාසාංගික අත්දැකීම "හිරු මෙගා බ්ලාස්ට්" තණමල්විල සම්ප්‍රාප්තිය අති සාර්ථකව අවසන් වෙයි!"