ලොව පුරා ධර්ම ප්‍රචාරය කරමින් වැඩවසන බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ එකම මණ්ඩපයකට වැඩමවන...
Views : 476
Top