මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් හා අනුශාසනා පරිදි රාජ්‍ය පාලකයන් කටයුතු කරන්නේ නම් රටක්...
Views : 187
Top