හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
96,299 Views
Share this Video
උගතුන් සහ උපාධිධාරීන් පමණක් පාර්ලිමේන්තුවට යැවිය යුතුයි යන මතයට තමන් එකඟ නොවන...
Views : 1,062
Top