හිරු පෝය දින ධර්ම දේශනය - Hiru Poya Dina Dharma Deshanaya
86,716 Views
Share this Video
ප්‍රභූ ඝාතන කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් වන නඩුවේ සාක්ෂි යටගැසීමේ අරමුණින් දූෂණ...
Views : 3,145
Top