19 වසරක අභිමානය සමරමින් ලංකාවේ දැවැන්තම ප්‍රාසාංගික අත්දැකීම
"හිරු මෙගා බ්ලාස්ට්" මිනුවන්ගොඩ දිග්විජය කළ වගයි......!!!