වාර්තාගත ජන ගඟක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම සජීවී ප්‍රාසාංගික අත්දැකීම
"HIRU MEGA BLAST" මාතලේ,නාඋල ප්‍රසංගය අති සාර්ථකව අවසන් වෙයි..!